/ Областна администрация - Търговище
Със заповед на областния управител на област Търговище Митко Стайков бе назначена проверка на проводимостта на „Вардунско дере” в землището на с. Вардун, община Търговище.

Прокуратурата проверява замърсяването на река Марица с нефтопродукти

Проверката извърши тричленна комисия, с председател инж. Йоан Пеев - директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация.
За членове на Комисията са определени инж. Виолин Петров - представител на ОД на МВР и Свилен Марков - представител на ВиК-Търговище ООД.

При реализиране на проверката Комисията установи, че участък от речното легло на „Вардунско дере” е преграден с бетонен бент, като има изградено съоръжение за вземане на вода преди бента.

Пак замърсиха Марица при Пазарджик и Пловдив, този път с нефтопродукти

Бентът и съоръжението се намират на около 200 метра преди водовземането за питейни нужди
на село Вардун и помпената станция, обслужвана от ВиК-Търговище ООД, които остават без вода.

Oбластният управител сигнализира-Басейнова дирекция „Черноморски район”-Варна, РИОСВ-Шумен, община Търговище и Районна прокуратура-Търговище, за извършване на незабавна проверка, с цел установяване законността по изграждане на съоръжението.