/ организатори
Създават ЦНСТ в Дом "Мария Терезия"
Нов Център от семеен тип за младежи без увреждания ще бъде създаден в сега действащия Дом „Мария Терезия“. Новата социална услуга ще позволи на децата от трите Дома да останат в Стара Загора и да завършат учебната си година въпреки предстоящото им закриване.

В новия Център, който ще функционира до края на юли 2021 година, ще бъдат настанени 15 деца, сред които и трима абитуриенти. В момента в трите социални дома в Стара Загора, които ще бъдат закрити до края на годината, има 23 деца, осем от тях ще бъдат настанени в действащите преди това социални услуги.  

Преди да пристъпим към разпределение на децата, ние проведохме разговори с тях, съобразихме с роднинските им връзки и с местата, които посещават за обучение, обясни пред общинските съветници началникът на Отдел ЗСД д-р Антония Тодорова.

Те подкрепиха предложението, от 1 януари 2021 година да се разкрие нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2. Там ще бъдат настанени 15 деца, които са били настанени в 3-те действащи ДДЛРГ на територията на община Стара Загора.

Определени са и 12 щатни бройки за персонала. Услугата ще се предоставя до края на юли догодина като делегирана от държавата дейност. Бюджетът на ЦНСТ за деца/младежи без увреждания съответно е в размер на 139 090.00лв. за издръжка и месечна помощ за ученици в размер на 4 200.00лв.

Д-р Тодорова увери, че са водени разговори с персонала, съгласие да продължат на ново работно място са дали от Дом „Българка“, водят се разговори с колегите им от другите два Дома.

Към момента в община Стара Загора функционират 7 Центрове за настаняване от семеен тип.

Общински съвет Стара Загора взе решение до 31 декември да бъдат закрити Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия“, с капацитет 14 места, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Теофано Попова“, с капацитет 10 места и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Българка“, с капацитет 13 места. Решението е във връзка с изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016-2020 г.