Стипендии за даровити деца в Казанлък
Стипендии за даровити деца в Казанлък / община Казанлък

Във връзка с промени в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 92/23.04.2014 г., Община Казанлък уведомява родители и ученици за следното:

1. Документи за искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. се подават до Кмета на община Казанлък в срок до 1 (един) месец от възникването на основанието за предоставяне на стипендия.
Документите се внасят в деловодството на Община Казанлък - гише № 2 в Центъра за информация и услуга на гражданите на бул. „Розова долина" № 6.

2. Едногодишни стипендии по чл.10 от горецитираната Наредба ще се отпускат на ученици от общински училища от VІІІ -XІІ клас, спечелили национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. (приета с ПМС № 93/24.04.2014 г.) до навършване на 18 години.
Бланка на Искане, както и Програмата за 2014 г., може да се изтегли от сайта на Община Казанлък, раздел „Образование и младежки дейности", „Детски и учебни заведения", „Стипендии по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби".