/ Sofia Photo Agency, архив
Мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране е открит в Сливен. Пункът ще работи на 27 март от 10:00 до 16:00 часа в кв. „Българка“.

Няколко са основните  групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата. Една от тях е от живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак,с изключение на луминесцентни лампи. Друга група са лакове и бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и други.

В отделна група са домакински препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др. Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества също образуват група опасни отпадъци.

Такива са и негодни препарати за растителна защита – пестициди и фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

Специалистите съветват след употреба да отделите опаковките заедно с остатъка от продукта и да ги предадете в мобилния събирателен пункт.