Провеждат анкетно проучване за ползването на нови технологии в Шуменско
Провеждат анкетно проучване за ползването на нови технологии в Шуменско / viuz.com

Националният статистически институт чрез териториалните статистически бюра в страната, вкл. Статистика - Шумен, за поредна година провежда анкетно проучване на тема „Изследване на информационното общество през 2016 година" в периода април-юни.

Проектът включва две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата" и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията" и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

В област Шумен в рамките на проекта ще бъдат посетени 126 домакинства от 4 града - Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово и 7 села - Бяла река, Никола Козлево, Маломир, Нова бяла река, Новосел, Върбак и Наум. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наблюдението ще се осъществи от анкетьори-статистици, които са специално обучени за провеждане на персонални интервюта. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти. Обект на изследването са домакинствата и лицата в тях на възраст между 16 и 74 навършени години.

По данни от проучването, проведено сред домакинствата през 2015 г. от ТСБ - Шумен, относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в областта, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично е 60.2% (54.6% за страната). Жените от област Шумен по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с мъжете - съответно 62.0 и 58.4%.

Предприятията от област Шумен, които са включени в наблюдението през настоящата година (94 на брой) са от различни икономически сектори - преработваща промишленост, строителство, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности и други. Респондентите имат възможност сами да определят начина, по който да подадат необходимата информация - онлайн или на хартиен носител, чрез анкетиране на място.

Целта на проекта е да бъде осигурена международно съпоставима информация за развитието и напредъка на информационното общество сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на ИКТ, електронна търговия, електронно правителство и други.