Среща на архитекти в Русе
Среща на архитекти в Русе / netinfo
Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините ще се проведе от днес до 28 април със съдействието и подкрепата на Община Русе, избрана за град-домакин. Това е шестото годишно издание на този важен форум от събитийния календар на Националното сдружение на общините в Република България, чийто организатор е неговото търговско дружество “НСОРБ – Актив” ЕООД. Целта на този основен експертен форум е да се очертаят и подложат на дискусия въпроси от ежедневната работа на общинските експерти. В Срещата традиционно участват широк кръг представители на експертите по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, ресорни заместник-кметове, главни инженери, председатели на комисии в общинските съвети и служители в тези направления. Събитието се утвърди като място за конструктивен диалог между представителите на централната и местната власти и в нея винаги активно са се включвали и представители Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, Националния институт за недвижимо културно наследство, Министерството на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, към които са отправени покани за участие и в тазгодишната Среща. Събитието за първа година е в тридневен формат, както повечето национални експерти срещи на Сдружението. Водещи теми в Националната среща тази година ще бъдат прилагането на промените в ЗУТ, кадастралната осигуреност на общините, актуалните въпроси по устройственото планиране, опасността от конфликт на интереси в работата на архитектите. Предвижда се в програмата да бъде поставен акцент върху възможността да се стимулират иновациите в градското обновяване, като се насърчават градовете да идентифицират, прилагат и разпространяват добри практики - програма УРБАКТ III „Мрежа за градско развитие“. Традиционно домакините ще запознаят участниците с архитектурни и културни обекти, както и благоустройствени проекти на общината - домакин Русе.