Екоексперти направиха проверка на изхвърлени опаковки от опасни препарати на брега на река Стряма
Екоексперти направиха проверка на изхвърлени опаковки от опасни препарати на брега на река Стряма
Екип от експерти от три институции направи незабавна проверка по сигнал от медии за изхвърлени на брега на р. Стряма край село Калековец опаковки от препарати за растителна защита.  Представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БДИБР) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) направиха обход на посоченото в сигнала място – селскостопански път между реката и земеделски насаждения. Те бяха придружени и от представител на община Раковски.

Към момента на проверката и при направения обход край река Стряма не са установени замърсявания. Към община Раковски също е подаден сигнал за замърсяване, а органите на местната власт са реагирали веднага. Те са установили кой е земеделският производител, виновен за замърсяването и същият е почистил разпилените опаковки. Отдел „Растителна защита“ към ОДБХ ще предприемат последващи действия спрямо установения причинител на замърсяването съгласно своите компетентности.

Препаратите за растителна защита са вещества и смеси с категории на опасност по смисъла на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Изхвърлянето на отпадъци от препарати за растителна защита от земеделските производители става по специален ред. Фермерите трябва да имат сключен договор за предаване на празните опаковки от продукти за растителна защита с лицензирани фирми за събирането, предварителното третиране, транспортирането и оползотворяването им.