/ ThinkStock/Getty Images
Множество нередности в управлението на отпадъците установиха екоексперти при проверка на дружество до Пловдив.

РИОСВ-Пловдив с предложения за правилното управление на отпадъците в общините

Служителите на РИОСВ, заедно с представители на сектор „Икономическа полиция“ към МВР-Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС инспектираха дружество за отглеждане на патици в село Маноле, към което оперира и пречиствателна станция за третиране на производствени отпадъчни води. Проверката е по сигнал, постъпил на „зеления телефон“ на екоинспекцията и при нея са установени множество нередности.

Проверена е документацията на оператора, в това число договорите за наем и издадените разрешителни, дневници, отчетни книги за дейностите и регистри, при воденето на която са установени пропуски.

ОП „Чистота“: Не изхвърляйте стара покъщина където ви падне

Направен е и оглед на пречиствателната станция. Установено е, че като част от технологичната схема на ПСОВ, на площадката са налични 58 изсушителни инсталации с вместимост около 200 тона, от които в момента се използват около 20. В момента на извършване на обхода инспекторите стават свидетели на изсипването на течна утайка от лекотоварен автомобил.

Проверяващите са взели проби от отпадъчните води от определената за това точка в разрешителното за заустване, издадено от БДИБР. На оператора е направено предписание незабавно да преустанови приемането на отпадъци за третиране в изсушителните полета на площадката до пълното им почистване, а РИОСВ да бъде уведомена писмено при изпълнение на предписанието. Въз основа на направените констатации е започната административно-наказателна процедура.