/ iStock/Getty Images
Става дума за отнети в полза на държавата защитени редки екземпляри
За първи път музеят в Плевен показа ценно дарение от препарирани животни от 9 защитени видове, получено от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, съобщиха от културния институт.

Специалистите от отдел "Природа" са обработили с препарати екземплярите, обогатили наличната експозиция и предизвикващи интереса сред посетителите.

От РИОСВ-Плевен са отнети в полза на държавата 11 препарирани животни, посочени в Приложение нр.3 на Закона за биологичното разнообразие.

Дарението включва Дива котка (Felis silvestris), Скален орел (Aquila chrysaetos), Домашна кукумявка (Athene noctua), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Зелен кълвач (Picus viridis), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Малък ястреб (Accipiter nisus).

От музея припомнят, че за защитените видове са забранени по закон всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, вземане на яйца и гнезда, търговия, изнасяне зад граница, препариране и размяна на препарирани екземпляри.