Развалиха две приватизационни сделки за селски обекти
Развалиха две приватизационни сделки за селски обекти / svetlomira.anastasova

Два приватизационни договора за обекти в селата Баховица и Горно Павликени развали общинският съвет в Ловеч. Предложението бе на председателя на съвета за управление на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол Ирина Митева.

Едната сделка е за приватизация на обект „Сгради незавършено строителство за разширение и кухня към ЦДГ - Баховица" и е сключена през септември 2006 г. Купувач е „Инвест" ООД - Ловеч, дружеството е заплатило левовата равностойност на 22 220 евро. Съгласно договора новият собственик е трябвало да въведе обекта в експлоатация в срок от три години, считано от момента на придобиване на обекта, да създаде там цех за плетени столове и да запази предмета на дейност за шест години, да вложи инвестиции в размер на 50 хил. лв. и да разкрие и поддържа 30 работни места.

Извършени проверки на място удостоверяват, че нищо от тези задължения не е изпълнено. Община Ловеч е изпращала многократно писма и нотариална покана до собственика на „Инвест" ООД, които се оказва, че не са получени. Междувременно от справка в Търговския регистър става ясно, че „Инвест" ООД е преобразувано в „Инвест" ЕООД.

Нарочна проверка по следприватизационен контрол на комисия, назначена със заповед на кмета, констатира на място през ноември 2012, че на обекта няма подобрения, не са извършени никакви строително-ремонтни работи, сградата е без дограма, без ел- и ВиК-инсталации. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация е изтекъл на 21 септември 2009 г.

Затова на свое заседание съветът за управление на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол взема решение да предложи на общинския съвет да бъдат предприети действия за разваляне на приватизационния договор с „Инвест" ООД - Ловеч. Според договора, отговорността за неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на купувача е неустойка в размер на 30 на сто от продажната цена в полза на продавача.

Подобни са мотивите за предложението за разваляне и на втория договор за приватизация. Той е за обект „Урегулиран поземлен имот по подробния устройствен план на с. Горно Павликени, предназначен за мелница" и е сключен със „Спираеа" ЕООД - София, през декември 2009 г. Купувачът е заплатил за имота, който е близо 2000 кв. м с шест сгради, 27 366 лв.

Предметът на дейност тук е обработка, преработка и пакетаж на зърнени фуражи, предназначени за животновъдното стопанство на „Спираеа", намиращо се в землището на Горно Павликени. Обектът е трябвало да бъде въведен в експлоатация в срок от три години, считано от датата на придобиване на собствеността. Купувачът е имал още ангажимент да инвестира 167 хил. лв., да разкрие минимум 7 работни места и да запази предмета на дейност за срок от пет години от момента на въвеждане в експлоатация.

Комисията по следприватизационен контрол проверява и този обект на място. Констатирано е, че не са извършени никакви строително-ремонтни работи и няма подобрения. Срокът за въвеждане в експлоатация е изтекъл на 21 декември 2012 г. До собственика на „Спираеа" е изпратено писмо от община Ловеч с напомняне на задълженията по договора, което също се оказва, че не е получено.

И в този случай съветът за управление на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол взема решение да предложи на общинския съвет да бъдат предприети действия за разваляне на приватизационния договор със „Спираеа" ЕООД - София. Тук неустойката за купувача е 50 на сто върху продажната цена.