obs r
obs r / dariknews.archive
Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават тази седмица на 28 и 29 май - понеделник и вторник. Две от комисиите - ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, този месец ще обсъждат финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.
Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2018-g.
 
Ето заседанията на комисиите днес:
          ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70 по дневен ред от 11 точки. Първа точка е предложения за промени на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Комисията ще разгледа още: предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласувана от Главния архитект на Общината; предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на Регионалния исторически музей; отчет за изпълнение на решения на Общинския съвет; др.  
 
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Комисията ще обсъждат промени в общинската Наредба №3; предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти по предварително одобрена схема; предложения за подробни устройствени планове; др.
 
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Съветниците ще разгледат предложение за продажба на самостоятелен обект в сградата на бившата „Клинична лаборатория” на ул.”Панега” № 28а. За обсъждане в Комисията влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 година.
 
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 9 точки. Първа точка е предложение за промени на общинската Наредба №3. И още: предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусна линия Плевен - Свищов от Републиканската транспортна схема, квота на Община Плевен; молба от инж. Ангел Несторов - управител на ЕООД ”Тролейбусен транспорт” за промяна в програмата на дружеството. За обсъждане влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.        
Редовното заседание на Общински 8съвет - Плевен е този четвъртък - 31-ви май, от 9:00 часа в залата в сграда "Гена Димитрова" в Плевен.