Община Долна Митрополия финализира проект по ОПАК
Община Долна Митрополия финализира проект по ОПАК / dmtconsult.eu

Община Долна Митрополия финализира работата по проект „Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територията на община Долна Митрополия" по Оперативна програма „Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: І „Добро управление", Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация".

На 22 април 2014 г. от 11:30 часа в залата на Община Долна Митрополия ще се проведе заключителната конференция за отчитане на дейностите по проекта, чиято основна цел бе оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на висока ефективност на службите и подобряване на достъпа на местното население до публичните услуги.

Проектът бе на стойност 94 300 лв. и протече в рамките на 18 месеца като работата премина през няколко етапа:

Подробно обследване и анализ, извършен от външен изпълнител - консултант, на текущото състояние на функциите и процесите в общинската администрация, разработване на нови или усъвършенстване на съществуващите методологии, вътрешни правила и процедури за организационно развитие, изготвяне на предложения за функционално и сруктурно оптимизиране на работните процеси и координацията, стратегия за организационно развитие и предложение за механизми за оценка на ефективността на процесите и структурите на общинската администрация, както и провеждане на обучение на служители на общината за обсъждане на информация за добри практики в областта на административното управление, изводи и препоръки за практическо решаване на проблемите.

В резултат на обучителния процес служителите от различни нива и звена на администрацията се запознаха и се научиха да прилагат в практиката си новите методологии, вътрешните правила и процедури с цел подобряване на работните процеси.