/ IStock
Окръжна прокуратура – Монтана е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И.Т. и Г.Л. за извършено от тях престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК – предоставяне на неверни сведения, в резултат на което са получени средства от фондове, финансирани от Европейския съюз.

Обвиняемият Г.Л. развивал дейност като земеделски производител, имал регистрирани множество фирми. Предприемачът бил подал заявление за участие в споразумение за ползване на земеделски масиви за землището в с. Чемиш, област Монтана, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Не бил допуснат до него, тъй като не отговарял на изискванията – представляваните и управлявани от него дружества имали неразплатени задължения към общинския поземлен фонд и били свързани лица по смисъла на Търговския закон.

С оглед това обстоятелство Г.Л. се свързал с И.Т., с когото договорил схема за действие. Те оформили договори за пренаемане на земеделска земя в землището на с. Чемиш за временно и възмездно ползване между няколко дружества. Пренаемодател по тях бил Г.Л., а пренаемател - обвиняемият И.Т.
        
В хода на разследването на случая е било установено, че управител и представляващ на две от тях - „Д.С. 2007“ ЕООД и „М.Х.“ ЕООД, е Д.Ц., който никога не се е занимавал със земеделие, нито е упълномощавал когото и да било с такива права. В действителност обвиняемите Т. и Л. успели да се снабдят с документи на неговите фирми, за да участват в процедурата по разпределение на масивите за ползване.
        
На 31.07.2017 г., след надлежна регистрация на въпросните договори, обвиняемият И.Т. подал първоначални заявления от името на дружествата „Д.С. 2007“ ЕООД и „М.Х.“ ЕООД. Действителният им собственик изобщо не знаел за това. След стартиране на административната процедура, на един от етапите й, обвиняемите Л. и Т. се явили в Общинската служба по земеделие, за да извършат поправка в подадените документи. Под предлог за „сгрешен БУЛСТАТ на дружествата“, били вписани други номера на ЕИК. Впоследствие е било установено, че те са на новорегистрирани дружества със сходни наименования - „Д.С. 2017“ ЕООД и „М.Х. 2“ ЕООД, които към датата на подаване на заявленията не били правни субекти и нямали основание за участие в процедурата по ЗСПЗЗ.
        
Действайки по този начин, обвиняемите се сдобили с правно основание за ползване на земеделските земи, а впоследствие се стигнало до реално получаване на средства от фондовете на Европейския съюз. Видно от заключението на изготвената съдебно-икономическа експертиза, на дружествата „Д.С. 2017“ ЕООД и „М.Х. 2“ ЕООД, представлявани от обвиняемия Т., са изплатени суми по няколко схеми. Сред тях са Схема за единно плащане на площ, Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури и Схема за мярка 12 по Натура 2000. Общият размер на получените по този начин средства възлиза на 46 098,20 лева.
        
Предстои наказателното производство срещу обвиняемите да продължи в съда.