Иван Демиревски
Иван Демиревски / дарик нюз
524 броя дела  са образувани към 30.06.2019 г. в Административен съд – Кюстендил , отчете председателят съдия Иван Демиревски. От тях административни дела са 319 , а касационни дела - 205. От предходния период са останали висящи общо 242 броя дела, съответно административни 169 дела и касационни 73 дела.
         През отчетния период са новообразувани 205  касационни дела, а за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са разгледани общо 278 дела.
         От общия брой дела за разглеждане 766  към момента са свършени 539 дела или 70% от общия брой. 
         По отношение на показателя за срочност съдебните актове по всички свършени дела са изготвени в едномесечния срок по чл.172, ал.1 от АПК.
         За сравнение  към 30.06.2018 г. в Административен съд – Кюстендил са били образувани 480 дела, т.е. броят на новообразуваните дела през първата половина на 2019 г. се е увеличил с 44 броя дела.
         „Данните сочат на увеличаване както на общия брой образувани дела, така и на общия брой  разгледани и свършени дела спрямо предходната година.
От общия брой административни дела, които съдът разглежда като първа инстанция  - 488,  най-много са делата по исковите производства по АПК – общо 97 броя, от които новообразувани  са 65 броя  и 32 броя са останали от предходен период,  като свършени от тях са 61 дела и остават висящи 36 дела.
         На второ място са частни административни дела – общо 50 броя, от които новообразувани са 49 броя и 1 брой дело е от предходен период. Към 30.06.2019 г. по всички частни административни дела има постановени съдебни актове.
         На трето място са делата по жалби по ЗУТ и ЗКИР – общо 40 броя, от които новообразувани  са 20 броя и 20 броя са от предходен период; свършени са 20 дела и остават висящи 20 дела“, отчете съдия Демиревски .