Ръководството на Въгледобив- Бобов дол постигна договореност със синдикатите
Ръководството на Въгледобив- Бобов дол постигна договореност със синдикатите / netinfo

След проведени проговори между представители на работодателя и на КНСБ и КТ „Подкрепа" по исканията на работниците от рудник „Бабино" бяха постигнати следните договорености:

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на представители на работодателя и синдикатите по исканията на стачкуващите работници от р-к „Бабино". Страните се споразумяха следното:

1. Днес 12.10.2016 г. до края на работния ден ще бъдат изплатени заплатите за м. август с вкл. ДМС и без удръжки за цялото дружество. Заплатите за м. 09.2016 г., съгласно вътрешна заповед на ръководството на дружеството и счетоводното приключване на заплатите за м. септември, ще бъде направено до 15.10.2016 г.. а изплащането на същите ще стане между 5-10.11.2016г. с вкл. ДМС и без санкции;
2. На 11.10.2016 г. са преведени ваучери за м. 03.2016 г. в размер 62 369 лв, което съгласно сключен договор с фирмата изпълнител за отпечатване на които е до 5 работни дни след превеждане на сумата. Това означава, че най-късно 17.10.2016 г. ще бъдат раздадени на работниците от р-к „Бабино". С така направеното плащане р-к „Бабино" ще се изравни с останалите звена от „Въгледобив Бобов дол" ЕООД. За останалите дължими ваучери на работниците в цялото дружество ще бъде подписан погасителен план с поети конкретни ангажименти до 14.10.2016 г и сведен до знанието на работниците. Натрупаните до момента дължими ваучери за храна ще бъдат изплатени до края на м. 12.2016г.;

3. Оттеглено е писмо с вх. № Е-26-В-269/11.10.2016 г. до министерството на Енергетиката, с което се оттегля уведомлението за спиране на дейността по добива в Рудник Бабино, съгласно концесионен договор за 6 месеца. След което, до 14.10.2016г. ще бъде свикан технически съвет с представителство на работниците и служителите, работодателя и експерти, на който ще се разгледа бъдещото развитие на рудника;

4.Заплатите ще се гарантират и предстои ново договаряне на работните заплати, съгласно новите условия в съответствие с минните работи в рудник Бабино;
5. На основание чл.328. ал.1, т.1. и т.2 от КТ ще бъдат освободени всички работници и служители на дружеството, които отговарят на условията на чл. 104 от КСО за придобиване на ранно пенсиониране. Комисията ще разглежда с индивидуален подход всеки отделен случай;
6. Изготвят се списъци за свободните работни места във всички звена на холдинга.
Забележка: За хората, които искат да направят категориeн трудов стаж за пенсиониране, ще се осигурят работни места в условията на първа категория труд.
7. Дружество е в процес на оздравяване съгласно приет оздравителен план на 6.01.2015 г. от Кюстендилския окръжен съд. Следователно средствата за транспорт остават 50% за сметка на работодателя и 50% за сметка на работника или служителя;
8. Стартирана е процедура за подписване на нов КТД, в преговорите ще бъдат поканени да участват всички работници и служители от всички звена и групи на дружеството;
9. В т.З е пояснено

Присъствали:

1. Красимир Чаврагански
2. Русомир Калоянчев
3. Галя Годинова
4. Инж. Илиян Илиев
5. Инж. Александър Станчев
6. ПетърГонев
7. Веселин Панев
8. Инж. Венцислав Миланов
9. Инж.Ивайло Василев
10. Любомир Стефанов
11. Чавдар Иванов
12. Йорданка Германова
13. Инж. Валентин Вълчев

14. Десислава Янева

15. Инж. Борислав Джартов

Постигнатите параметри се обсъждат в подземната галерия на 500м под земята, като лидерите Валентин Вълчев и Любомир Стефанов от КНСБ и представители на КТ „Подкрепа" Красимир Чаврагански и неговият заместник запознават протестиращите миньори с договореното в протокола.
От мениджърския екип на дружеството е изпратено писмо до министерство на енергетиката с днешна дата, в което те информират, че оттеглят вчерашното си уведомление за спиране дейността на рудник „Бабино".
Първото заседание на работната група, за която бе договорено на вчерашните преговори да обсъжда ежеседмично проблемните въпроси и да намира решение за тяхното отстраняване в „Мини Бобов дол", ще се проведе на 14 октомври от 10:00ч в дружеството.