/ iStock/Getty Images
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли  извърши 121 проверки на 120 обекта. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Засякоха незаконна автоморга в Хасково

Съставен е 1 акт, наложени са 2 санкции и са издадени 12 наказателни постановления на стойност 17 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 10 680 лв.

Съставен е акт и са издадени 5 наказателни постановления на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.

Обявиха пет дървета в Хасковска област за вековни

Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на кмета на Община Тополовград, на месокомбинат в Харманли и на предприятие за производство на пластмасови изделия в Крумовград. Две наказателни постановления са издадени за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали и в Хасково.

Глобени са още асфалтова база в Момчилград  за неизвършени собствени, периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители и фирма за търговия с черни и цветни метали в Харманли за неводене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО. 

Благотворителна изложба откриват в РИОСВ-Хасково

През месеца са почистени 9 нерегламентирани сметища на територията, контролирана от РИОСВ. Прекратено е нерегламентираното третиране на излезли от употреба МПС от физически лица на площадки в Любимец и в селата Войводово, Община Хасково и Малко градище, Община Любимец, а терените са почистени от отпадъци.

След сигнали от граждани е извършена реконструкция на вентилационната система на Хлебозавод в Хасково, в резултат на което е постигнато ограничаване на шума, излъчван в околната среда и спазване на нормите.

На „Зеления“ телефон са постъпили 36 сигнала, 27 от които за бедстващи защитени видове птици - над 20 щъркели, сови, кукумявка, мишелов, осояд и овесарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение са изпратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.