Изменения на наредби - в дневния ред на ОбС-Севлиево
Изменения на наредби - в дневния ред на ОбС-Севлиево / Дарик Габрово

       Приемане на няколко годишни календарни плана, отчети и изменения на наредби са сред основните акценти в дневния ред за предстоящото заседание на Общинския съвет в Севлиево. То ще се проведе на 24 февруари.

      Още в самото начало на работната среща общинските съветници ще обсъдят и подложат на гласуване годишните календарни планове на културните изяви и спортно-туристическата дейност в общината през тази година. Те ще изслушат и приемат отчети за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за образователна и здравна интеграция на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и отчет за изпълнението на комплексната програма за управление качеството на атмосферния въздух.

      В предварителния дневен ред на заседанието са включени приемането на нова наредба за притежаване и отглеждане на кучета, както и изменение на наредбата за преместваемите обекти и рекламната дейност, и тази за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Местните парламентаристи ще гласуват и актуализация на състава на Комисията за детето в община Севлиево.