Нарушения на безопасните условия на труд
Нарушения на безопасните условия на труд / Областен управител Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник-областния управител Ивелина Петрова. В дневния ред бяха включени Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд за първото тримесечие на 2017 г. и информация относно отбелязването на 28 април - Световен ден на безопасност и култура на труда.

Членовете на съвета – представители на Регионален съвет на КНСБ, КТ Подкрепа, Стопанската камара бяха запознати от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ в Габрово за контролната дейност, извършена от дирекцията.

Извършените проверки са общо 344. Планираните за спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности, както и по спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност, са изпълнени.

Установени са 1631 нарушения, като за отстраняването им са дадени предписания с определен срок за изпълнение. Катя Колева обърна внимание, че не са установени неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки.

„Това показва, че работодателите в област Габрово изпълняват дадените им предписания за отстраняване на допуснати нарушения“, коментира още директорът на Дирекция „Инспекция по труда“.

По основни видове броят на установените нарушения е: по трудови правоотношения 559 нарушения; по здравословни и безопасни условия на труд 1070 нарушения.
 

Безопасни условия на труд
Катя Колева, Директор „Инспекция по труда“, снимка Областен управител

През първото тримесечие на 2017 г. се запазва тенденцията от 2016 г. на съотношението за констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд. Най-голям процент са нарушенията по вътрешно-фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 612 нарушения.

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 23% от установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения.

Най-често при проверките се констатира неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток; липса на измервания, удостоверяващи ефективността на защитните системи срещу поражения от ел. ток; липса на предпазни устройства, осигуряващи безопасност на машини и съоръжения; контролно-измервателните уреди на съоръжения с повишена опасност не са метрологично осигурени.

Прави впечатление, че се отделя особено внимание при контролната дейност на сектора строителството. През тримесечието са извършени 10 проверки на строителни обекти, в т.ч.  7 проверки на строителни обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, завършили с констатирани 55 нарушения.

Най–често срещаните нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите и липса на информационни табели за строежа; необезопасена територия с предпазни мрежи на строителната площадка и липса на елементи от конструкцията на скелетата (стълби).

През първото тримесечие на 2017 г. инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са съставили 33 акта за установени административни нарушения на трудовото законодателство.