Заседание Общински съвет Добрич
Заседание Общински съвет Добрич / Дарик Добрич, архив
Общинският съвет на Добрич провежда редовно заседание. На него ще бъде разгледан проектобюджета за 2019 г. Рамката му е 65 726 000 лева - със 7,6 млн. лв. повече от 2018 година. Увеличението идва предимно от по-големите държавни стандарти – по-високата минимална работна заплата и заявеното по-високо възнаграждение на служителите в образованието, здравеопазването и администрацията. Тази година администрацията слага акцент върху образованието. Прави се сериозна реформа в начина на финансиране на детските градини – те преминаха на делегирани бюджети, повишават се заплатите, увеличена е издръжката им. Основна част от капиталовите разходи на общината – 570 000 лева, ще бъдат заделени за ремонти именно на детски заведения.

Не се предвиждат промени в данъчните ставки, освен малко повишение за една съвсем ограничена категория автомобили, което произтича от промените в Закона за местните данъци и такси. Очаква се да има леко понижаване на имотния данък за някои граждани, защото отпада една категория оскъпяване на данъчната оценка, която бе „за подобрения”.

Капиталовата програма на общината предвижда довършване на 2 паркинга, доста преходни обекти, улици и тротоари; изработване на улична регулация в „Лозята”; ще продължи и разширението на гробищния парк.

Освен бюджета, ще се обсъдят отчети за дейността и за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2018 г.; годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година; отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2018 г.; актуализация на План за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.; отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2018 г.

Иска се откриване на процедура за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” EООД.

Кметът ще предложи отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2015 - 2019 г.

На днешната сесия ще бъде обсъдена и исканото от групата на БСП в Местния парламент прекратяване на правомощията на председателя Иво Пенчев. В докладната от БСП посочват, че според тях Иво Пенчев "не изпълнява ефективно задълженията  да ръководи и представлява Общинския съвет като негов председател." Причините за това мнение са, че той "си позволява да манипулира Общинския съвет при вземане на решения, като се възползва от възможността да прави реплики, дуплики, да налага личното си мнение, или на групата, чрез многократни и извън Правилника изказвания". Конкретен повод за исканата оставка стана инициирането на първата извънредна сесия за вземане на решение за поемане на общински дълг за финансиране довършването на блок „Добрич“, посочват социалистите и поясняват, че председателят е опитал да осуети насрочването, след което се включил в списъка с желаещи. "По време на гласуването на извънредната сесия г-н Пенчев прояви безотговорност, като не гласува въобще, макар, че в комисии беше направил предложение във връзка с разходването на средствата за инфраструктура около блок Добрич и в централна градска част, което предложение вносителя прие", коментира се още в искането за смяна на председателя на ОбС Добрич.