Обявяват публично обсъждане на промени в наредбата за местните такси и цени на услуги
Обявяват публично обсъждане на промени в наредбата за местните такси и цени на услуги / netinfo

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Обсъждането ще продължи до 27 януари 2016 г. В общината очакват аргументирани предложения на адрес dobrich@dobrich.bg.

Промените трябва да бъдат направени във връзка с приетите изменения на Закона за местните данъци и такси. Сред тях са текстове, които уреждат таксите за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности. Визира се и възможността от 01.08.2016г. общините да определят такси за дейностите по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие.

Освен това е предвидено освобождаване от такса за битови отпадъци на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени. Условието е имотите да не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката богослужебна дейност.

Приета е и възможността данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси да се подават и по електронен път. Общините пък трябва да уведомяват ежедневно Министерството на финансите, като предоставят данъчно – осигурителна информация по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

Измененията и допълненията в общинската наредба ще се обсъдят на сесия на Общинския съвет. Цялата докладна записка вижте тук.