Създават родителски клуб в помощ за деца от уязвими групи в Гоце Делчев

Създават родителски клуб в помощ за деца от уязвими групи в Гоце Делчев
Създават родителски клуб в помощ за деца от уязвими групи в Гоце Делчев / Снимка: Община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев спечели пореден проект. Неговото наименование е „Образователна и социална интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев".

Проектът беше подготвен по Конкурсната процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, а договорът за неговото изпълнение бе подписан в Центърa за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.

Дейностите, които ще се реализират, са свързани с подкрепа на деца от етническите малцинства и социално уязвими групи, които са с риск от отпадане от образователната система и имат затруднения от социален и образователен характер.
Предвижда се и създаване на родителски клуб и обучения по социално-превантивни теми и български език.

Проектът е подготвен от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Стойността му е 20 000 лв. и ще се изпълнява за срок от една година.