Джевдет Чакъров определи две нови защитени зони в Благоевградска област
Джевдет Чакъров определи две нови защитени зони в Благоевградска област / netinfo
Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров са определени две нови защитени зони от НАТУРА 2000 на територията на Благоевградска област, съобщават от РИОСВ - Благоевград.

Това са Защитени зони “Кресна” и "Славянка", които са разположени на части от територията на общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Хаджидимово.

В рамките на защитените зони ще се опазват и поддържат местообитания на ценни видове птици като: Черен щъркел, бял щъркел, осояд, египетски лешояд, орел змияр, тръстиков блатар, малък креслив орел, скален орел и други.

В Защитена зона "Кресна" с влизането в сила на заповедта се забранява намаляването площта на крайречните гори от местните дървесни видове. Забранява се добива на подземни богатства и депонирането на отпадъци, както и изграждането на нови ВЕЦ.

В границите на защитената зона "Славяанка" се забранява премахването на характеристики на ландшафта при ползването на земеделските земи като такива. Не се разрешава и залесяването на ливадите и пасищата и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, както и използването на пестициди и минерални торове.