/ ThinkStock/Getty Images
Управителният съвет на ДФ "Земеделие" реши да удължи сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по трите схеми за държавни помощи - "Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция", "Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко" и "Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко".

Танева предлага да се отпуснат 30 млн. лв. за нисколихвени кредити на земеделските производители

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в България, заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Осигуряват до 500 000 лв. помощ за щети, причинени от диви животни

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите.