/ IStock
Екипът по проекта за въвеждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) предлага да се сравни работата на системата във Върховния касационен съд /ВКС/ с още три съдилища от различни инстанции - по един апелативен, окръжен и районен съд, съобщиха от ВСС.

Причината е взетото от ВСС решение за извършване на независима експертиза и проверка на работата на ЕИСС във ВКС. Идеята е да се получи обективна информация за годността на ЕИСС да обслужва органите на съдебната власт.

ВКС сигнализира за проблеми с Единната информационна система на съдилищата

Преди дни 69 върховни съдии излязоха с негативно становище, в което обясняват какви са десетките проблеми, които срещат при работата със системата. Пленумът на ВКС взе и решение да предложи на председателя на съда Лозан Панов да издаде заповед за спиране използването на ЕИСС във върховния съд.

Административните ръководители на 152 съдилища в страната, работещи с ЕИСС, са получили пълната информация, във връзка с проведената дискусия в последното заседание на Пленума на ВСС по становището на съдиите от ВКС, допълват от съдебния съвет.

Полученият на 28 юли във ВСС коментар на "Информационно обслужване" АД по становището на съдиите от ВКС е предоставен на министъра на правосъдието.
БТА