/ БГНЕС
На днешното си пленарно заседание депутатите гласуват на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С промените се цели правилното прилагане на европейските норми на правото на Европейския съюз. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели - данъчно незадължени лица.

Дава се възможност да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт. Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС, като към тях се включват и специализираните млечни формули.

В дневния ред е и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Промените касаят въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и с усъвършенстване на данъчното законодателство.

На първо гласуване ще бъде обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Промените целят да се хармонизира националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2020/262, за да се улесни законната презгранична търговия и необходимостта да се осигури осъществяването на ефективен контрол и мониторинг с цел събиране на акцизните задължения.

12 са депутатите, които ще участват онлайн в работата на парламента поради карантина. Председателстващият заседанието Кристиан Вигенин съобщи, че от ГЕРБ-СДС са изтеглили проекторешението си, което предвиждаше здравният министър да оттегли изискването за зеления сертификат. Той уведоми още, че постоянната комисия по бюджет и финанси е решила да създаде подкомисия за контрол на публичните средства.