/ iStock/Getty Images
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е приела доклад за оценка на въздействието за 2019 г. на 12 законопроекта, съобщават от антикорупционният орган.

Законът предвижда КПКОНПИ да съгласува всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск и да извършва последващ анализ на въздействието на нормативните актове. На такъв анализ подлежат преминалите съгласуване законопроекти, за които са били установени индикатори за рискове от корупция. Отправени са и предложения за елиминирането им, като са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от дванадесет месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа.

КПКОНПИ: Главният архитект на Шабла е в конфликт на интереси

На анализ са подложени промени в: Закона за развитието на академичния състав; Кодекса за социалното осигуряване; Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; Закон за пазарите на финансови инструменти; Закона за туризма; Закона за селскостопанската академия; Закона за енергията от възобновяеми източници; Закона за вредното въздействие на химичните вещества и смеси; Закона за енергетиката; Закон за киберсигурност; Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и Закона за филмовата индустрия.

Цацаров: И президентът да назначава КПКОНПИ, нищо няма да се промени

По посочените 12 законопроекта, в хода на съгласувателния процес, КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск. Приети са били 25 предложения.

Докладът за последващ анализ на въздействието на законодателните актове за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на КПКОНПИ. За целите на анализа, по всеки от законите са идентифицирани заинтересованите страни (вносителят, държавни органи и други организации и лица, които прилагат закона и за които той създава права и задължения), към които са отправени покани за становище и оценка на въздействието. Изводите в доклада са формирани и въз основа на постъпилите 64 становища.

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.
БГНЕС