/ Dariknews.bg, архив
Сметната палата извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на България, състояли се на 6 ноември 2016 г. Това съобщиха от Палатата.

Сред установените слабости и пропуски от Палата посочват, нарушени от отделни участници законови изисквания за представяне по време на предизборната кампания пред Сметната палата на информацията за възникнали факти и обстоятелства за публикуване в Единния регистър по Изборния Кодекс. За един участник е установено финансиране от юридическо лице. Двама участници имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги до датата на извършване на одита. Един участник е набирал средства за финансиране на предизборната кампания и след нейния край.
 
Установени са неотчетени приходи от двама участници и неотчетени разходи от един.

При одита са извършени тестове по същество на 11 участници в изборите - 2 политически партии, 4 коалиции от партии и 5 инициативни комитета. Общите им приходи за кампанията са 5 212 362 лв., направени са 2187 парични дарения от 2166 физически лица в общ размер на 1 194 118 лв., както и 9 непарични дарения от 9 физически лица в общ размер на 3005 лв. Общият размер на разходите за предизборната кампания на одитираните субекти е 5 210 643 лв.
 
За всички дарения от физически лица са извършени документални проверки. Освен това на извадков принцип са запитани 480 физически лица за потвърждаване на направените от тях дарения за финансиране на предизборната кампания на одитираните политически субекти. От 258 дарителя са потвърдени направените от тях дарения, от 1 - не е потвърдено, въпреки наличието на подписан от лицето договор за дарение, а от останалите дарители не е получена информация.
 
Установени са 82 физически лица, предоставили или дарили средства над 1000 лв. за финансиране на предизборната кампания. За 76 лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на дарените/предоставени от тях средства за кампанията. За 6 лица е установено несъответствие, но проверката е само въз основа на бази данни на НАП и на НОИ. Предвидените в Изборния кодекс източници на информация не позволяват да бъдат проследени данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, които е напълно вероятно конкретните лица да притежават.
 
Анализирана е получената информация от 161 доставчика за предоставени от тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 2016 г. От 11-те одитирани политически субекта 8 отчитат средства за медийни пакети, които се предоставят от държавата, по реда на чл.178 от ИК. Съгласно информация от Централната избирателна комисия (ЦИК) за медийни пакети са предоставени общо 277 146 лв.
 
Всички одитирани участници в изборите са спазили законовите изисквания. Не са установени допуснати нарушения на Изборния кодекс от 5 одитирани участника в изборите - 2 политически партии, 2 коалиции от партии и 1 инициативен комитет. Представителите на всички одитирани политически субекти изразяват пълно съгласие и приемат изцяло установените факти и обстоятелства.