Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев / БГНЕС
Като подкрепя предприетите мерки за опазване на здравето на гражданите, Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ призовава за предприемане на незабавни, работещи, ефективни мерки за подкрепа на икономиката, която е тежко засегната и ако не бъде насърчена, ще бъде тласната в труднообратима рецесия, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация във връзка с днешното заседание на НСТС.

Социалните партньори ревизираха мярката 60/40 в подкрепа на бизнеса

Широко прокламираната подкрепа от 60 на сто всъщност е едва 23 на сто, а прекратилите дейност предприятия, все едно, няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия, смятат от Асоциацията. Забранено им е да работят, поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77 на сто, за да получат от държавата работниците им 23 на сто от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея, и по този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси, изтъкват още от АИКБ.

АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия по три основни причини: тя е неработеща и контрапродуктивна, защото няма да изпълни главната потребност на обществото и икономиката - запазването на работните места, и в този си вид тласка към съкращения в предприятията, спрели работа; тя е неефективна и неефикасна от гледна точка на разходване на ограничения ресурс на държавата; тя е дълбоко подвеждаща и ще доведе до засилване на общественото напрежение.

Държавата вече е готова да поеме и 60% от осигуровките на служителите

По тази причина АИКБ настоява размерът на подкрепа да бъде диференциран спрямо тежестта на негативното влияние на извънредните мерки върху дейността на предприятията, като най-интензивна подкрепа - компенсиране на възнагражденията и осигурителна ваканция, получат онези предприятия, които са преустановили напълно дейността си, и интензитетът бъде намаляван пропорционално за онези, които запазват част от дейността си. Подкрепата за прекратилите дейността си предприятия трябва да бъде безусловна и да компенсира напълно доходите на работниците, получаващи минимални заплати, а интензитетът й да намалява за средните и високи заплати.

Според АИКБ само така ще е максимално ефективна, ефикасна и справедлива и ще стигне до много повече хора. Ако подкрепата не бъде оказана сега, България е застрашена от нарастване на безработицата, прекратяване на дейността на структуроопределящи, иначе жизнени предприятия, вълна от фалити и от трайна рецесия и драстичен срив на приходите в бюджетната система и доходите на хората, предупреждават от работодателската организация.

Борисов: Светът се готви за 3 месеца епидемия, за после няма пари (ВИДЕО)

АИКБ призовава за незабавна промяна на параграф 6 на Преходните и заключителни разпоредби от закона за мерките, с цел отстраняване на описаните непоправими по друг начин дефекти. Текстът предвижда: (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд "Безработица" на Държавното обществено осигуряване.(3) В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява."

От работодателската организация дават разчети какво точно означава за бизнеса 60/40, на базата на които заключава, че съотношението реално означава, че държавата дава 23 на сто, а предприятието - 77 на сто. Нека вече да наричаме схемата 23/77. От 100 лева нето, получени от работника по схемата 60/40, държавата дава 23, а предприятието 77, посочват още от АИКБ.