/ iStock/Getty Images
Административното правораздаване в България изкачва една позиция и вече е на второ място по показател бързина при разглеждане на административни дела на всички инстанции в страните от ЕС. Това показват официалните данни на ежегодното информационното табло за резултатите в областта на правосъдието за 2019 г. в държавите - членки на Европейския съюз, публикувано на 26 април 2020 г. Пред страната ни е единствено Швеция, съобщиха от пресцентъра на Върховния административен съд.

Официално представените данни обхващат показателите функционалност, ефективност, бързина и независимост и показват, че българското административно правосъдие е поставено сред водещите правораздавателни системи в Европа.

За първи път ВАС отчита с над 2000 броя повече свършени дела спрямо броя образувани дела. Общо 17 239 дела са били свършени във ВАС през миналата година, което е с 1300 повече в сравнение с предходната година. С 36 % е намалял броят на висящите дела и в края на 2019 г. те са били общо 3989. 15 060 дела са били образувани във ВАС за същия период. 134 са били образуваните дела срещу нормативни актове, което е над 2 пъти повече от 2018 г. За първи път ВАС отчита

Ще има ли по-строги наказания за убийците на пътя?

През 2019 г. Върховният административен съд постави акцент върху унифицирането на правоприлагането в системата на административното правораздаване чрез приемане на тълкувателни решения със задължителна за останалите административни съдилища сила.

В резултат на работата на Звеното за анализи и тълкувателна дейност във ВАС бяха образувани рекорден брой тълкувателни дела – общо 10. Образувано беше и едно тълкувателно дело на общото събрание на колегиите от ВАС и гражданската колегия на ВКС, инициирани бяха две конституционни дела по искане на пленума на ВАС, бяха изработени становищата на пленума на ВАС по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както и по конституционни дела № 5/2019, № 6/2019, № 4/2019, № 8/2019 и № 12/2019 г.; разработени бяха разпоредби, свързани с уредбата на видеоконференцията в административния процес.
БГНЕС