Срещата.
Срещата. / Областна администрация Враца
На свое редовно заседание Комисията по заетост, председателствана от областния управител на област Враца Малина Николова, одобри Регионалната програма за заетост на област Враца за 2019 г. Регионалната програма се внася в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване и включване за финансиране в Националния план за действие по заетостта. В комисията са постъпили 10 проектни предложения на общините и едно от Областна администрация - Враца. Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.06.2019 г. до 30.12.2019 г. за 116 безработни лица, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнението им  е 510 133 лв.

Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила, както и да създаде възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда за стимулиране на социалната  им активност.
Целевите групи, включени в програмата са безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни без или с ниска степен на придобито образование, хора с увреждания, продължително безработни лица, неактивни лица.

На заседанието на комисията се представи и обобщена информация за резултатите от първото за 2019 г. Анкетно проучване за потребностите от работна сила на работодателите от област Враца.

През следващите 12 месеца работодателите, които смятат да наемат персонал са заявили, че  най-търсени ще бъдат специалисти с квалификация по професиите шлосер, шивач, машинен оператор, готвач, строител-монтажник, хлебар-сладкар, оператор в дървообработването, деловодител, козметик, маникюрист-педикюрист, оперативен счетоводител, организатор в дървообработването и производството на мебелите.

По професии, изискващи правоспособност и/или висше образование работодателите ще наемат учители, машинни инженери и шофьори, технолог-програмисти и оператори на металорежещи машини.

Очакваното търсене на работници без специална квалификация е за помощници при приготвянето на храни, работници по събиране и сортиране на отпадъци, работници в селското, горското и рибното стопанство, работници в добивната промишленост, строителството и др.

Областният управител предложи на членовете на комисията създаването на активна стратегия за реализиране на кадрите, придобили висше образование в педагогическия и медицинския колеж във Враца. Предложението получи одобрение и ще бъде реализирано в следващите шест месеца.