/ netinfo

Експерти на РИОСВ-Велико Търново провериха изпълнението на предписание, дадено на „Еко трейдинг къмпани“ ООД, София да извърши почистване на опасните отпадъци (шлака) в Западната индустриална зона в Свищов. Дружеството трябва да предаде шлаката за последващо третиране на дружества, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по реда Закона за управление на отпадъците.

Проверката установи, че нерегламентирано изхвърлените опасни отпадъци са почистени и извозени до площадка в Пловдив, за която „Еко трейдинг къмпани“ ООД има издадено разрешение за дейности с отпадъци. Извозването е осъществено в периода 5-8 ноември със собствен транспорт.РИОСВ провери сигнал за нерегламентирано депониране на опасни отпадъци в Свищов

Проверката установи, че след почистването на опасните отпадъци, площадката върху която са били изхвърлени е с бетонна (непропусклива) повърхност, което е благоприятен факт и елиминира вероятността от замърсяване на почви и подземни води в района.   


На 8 ноември, за констатираното нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци на „Еко трейдинг къмпани“ ООД, София е съставен и връчен акт за установено административно нарушение.