/ iStock/Getty Images
Татяна Даскалова оглави Окръжния съд в Търговище. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е избрала с 12 гласа "за" Даскалова за административен ръководител - председател на Окръжния съд.

Другият кандидат - Мирослав Митев, съдия в Съда в Търговище, е получил два гласа подкрепа, съобщиха от институцията. Татяна Даскалова има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия.

От 25 януари 1999 г. правораздава в Окръжния съд в Търговище, като от 16 септември 2009 г. до 28 юни 2012 г. е негов заместник-председател. Кандидатства за длъжността с желание да вложи енергията си в подобряване на работата на съда и с увереност, че познава в детайли неговата дейност и колектив.

Съдия Даскалова заявява намерение да запази добрите практики и да надгради постигнатото, разчитайки на идеите и инициативността на магистратите и съдебните служители.

Като най-важни цели си поставя гражданите да припознаят съда като място за отстояване на техните права, като институция на правовата държава, като храм на законността и справедливостта, както и запазване на високото качество на правораздаване в съдебния район.
БТА