/ Дарик Варна, архив
Община Казанлък кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ с инвестиционно намерение да проектира и изгради велоалея, в продължение на сега съществуващата между градовете Крън и Шипка.

Според плановете новата велоалея ще бъде с начало „Крънско ханче“, трасето ще продължи на северозапад до района на разкритите древни могили в Долината на тракийските царе.

За да бъде гарантиран алтернативният транспортен достъп до социализираните гробници велоалеята ще бъде прехвърлена от източната страна на републиканския път.

Предвижда се дължината  на велоалеята да бъде приблизително 7км., а ширината – 3,5м.

За да спази законовите разпоредби и процедури, Община Казанлък трябва да придобие собствеността върху съответната територия земя за реализацията на ключовия за спорта и туризма в региона проект за велосипедна алея.