/ iStock/Getty Images
В изпълнение на поетите ангажименти към младите семейства от страна на кмета на общината г-жа Галина Стоянова днес Общински съвет-Казанлък прие Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.

Центровете за обществена подкрепа и Дневните центрове ще предоставят дистанционни услуги

Считано от 13 април вече за всяко дете, родено от 1 януари, родителите ще могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни в общ размер на 500 лева.

Условията, на които следва да отговарят родителите, са:

(1) Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението.
(2)  Родителите следва да имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето.
(3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.
(4) И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето.
(5) Родителите на новороденото дете да нямат изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.
(6) Родителите следва да са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете и/или за първото и/или второто дете/деца.
(7) Родителите следва да са осигурили редовното посещение на учебните занятия в образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.


Срокът за подаване на документи е 6 месеца от датата на раждане на детето, за което се кандидатства. За всички деца, родени от 1.януари до деня на сключване на договора за избор на изпълнител за изработване и доставяне на ваучери, срокът за подаване на документи за получаване на еднократна помощ също е 6 месеца.

Логопедът с добро сърце Светлана Берова с безплатни прегледи в Казанлък

Считано от 13 април имащите право родители могат да подават Заявление - декларация и прилежащите към нея документи всеки работен ден на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуга на гражданите на Община Казанлък.

Към заявление-декларацията родителите прилагат:
   
 1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка;
 2. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка;
 3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка;
 4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
5. Декларация, че към момента на подаване на заявлението-декларация някой от родителите не е лишен от родителски права по чл.132 от Семейния кодекс.
6. Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия - оригинал.
7. Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.