3 млн. лева за проекти към „МИГ Гълъбово - Опан“
3 млн. лева за проекти към „МИГ Гълъбово - Опан“ / община Гълъбово

Тази сутрин бе връчено Споразумение за изпълнение на проект по ПРСР 2014-2020 на председателя на СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан".

89 са общо кандидатствалите сдружения (Местни инициативни групи, МИГ) по първа покана по подмярка 19.1 , но само 21 от тях получиха споразумения за изпълнение на „Стратегия за водено от общностите местно развитие". Това ще даде възможност на двете общини Гълъбово и Опан, НПО, читалища, бизнес и земеделски производители да получат безвъзмездна финансова помощ, чрез изпълнение на проекти в размер на почти 3 млн лева.

Съществуващото през изминалия програмен период 2007-2013 СНЦ „МИГ Гълъбово 2011" на територията на община Гълъбово успешно изпълни „Стратегия за местно развитие" , а през новия период 2014-2020 разшири дейността си на територията на две общини - Гълъбово и съседната община Опан, като прие името СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан".

Благодарение на успешната работа и доброто взаимодействие между местната власт, бизнес, НПО и екип от специалисти „МИГ Гълъбово - Опан" се нареди сред първите в страната, подготвили, кандидатствали и спечелили проект.