60 служители на район „Надежда" повишават квалификацията си по проект на ОПАК

60 служители на район „Надежда повишават квалификацията си по проект на ОПАК
60 служители на район „Надежда повишават квалификацията си по проект на ОПАК / снимка: ThinkStock/Getty Images

60 служители на район Надежда" повишават квалификацията си по проект на ОПАК
Общо 60 служители на район „Надежда", Столична община ще повишат квалификацита си в рамките на проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район "Надежда".

По време на официалното представяне проекта, екипът запозна аудиторията с ключовите му параметри като: финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет" в размер на 88 137,46 лв., продължителност - 9 месеца и различна тематика.

Основна цел на проекта е повишаване на административния капацитет на общинската администрация на район „Надежда" чрез обучение за развитие на ключови и специални компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на извършваните дейности.

В Институт по публична администрация се проведени 31 вида обучения (354 получени Сертификата) по основни теми: Управленски умения в администрацията, Изграждане на умения по ИКТ компетентности, Управление на човешките ресурси, Правни аспекти и управление на административната дейност, Изграждане на ефективни комуникации в администрация, Финансово и стопанско управление, Умения за работа в екип. Специализираните обучения по Работа със специализиран софтуерен продукт Autocad (4 служители), Обучение по работа с медии (3 служители) и английски език (16 служители) са от съществено значение за постигане на специфичните цели на проекта. С тези обучения се цели повишаването на квалификацията и професионалните умения по материя, с която специализираната администрация си служи ежедневно. Провеждането на обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност е обосновано от поставените специфични цели на проекта - повишаване на професионалната компетентност на служителите от районната администрация и подобряването на координацията в структурата на администрацията.

Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда» , съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №13-22-72/23.01.2014г., по приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" .

60 служители на район Надежда" повишават квалификацията си по проект на ОПАК