Три търга през месец юни в община „Тунджа“

Кмет предлага условията за търгове и обществени поръчки на общините да са на един сайт
Кмет предлага условията за търгове и обществени поръчки на общините да са на един сайт / снимка: MorgueFile.com
Три търга ще се проведат на 22 юни 2017 година в община Тунджа. Обявен е публичен търг за продажба на общински недвижим имот – дворно място, с площ 760 кв. м., в землището на село Калчево, при начална тръжна цена 3 320 лева, без ДДС.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на публичен търг се предлагат четири язовира, общинска собственост, в селата Маломир, Скалица/Кунево и Чарган.
Обявен е публичен търг с явно наддаване за продажба на три общински терена – други територии нестопански, в местността „Кору дере“ - село Кабиле.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Времето за оглед на обектите е до 21.06.2017 г., чрез кмета на населеното място.