/ БДЗП
Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Лалугерите бяха уловени, измерени и маркирани с микрочипове в рамките на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя за царския орел“.
 

лалугери
БДЗП


Животните бяха транспортирани и освободени в специално изградени за целта клетки,  осигуряващи по-добро приспособяване към новите условия, което протече успешно, като лалугерите преживяха първите дни след освобождаването и се разпространиха в местообитанието.

Маркирането и преместването им са част от дейностите по подсилване на лалугеровата колония в Западна Странджа, която е последната известна колония лалугери в зоната. Миналата година там бяха преместени 96 лалугера, като 25 от тях бяха снабдени със специално проектирани нашийници с радиопредаватели.
 
Чрез преместването на лалугери от друга колония се увеличават шансовете да се запази това последно находище на вида в района. Преместването се прави с цел опазване на този застрашен в световен мащаб вид, но също така и заради факта, че лалугерът е важен хранителен компонент в диетата на друг световно застрашен вид - царския орел, за опазването на който БДЗП полага специални грижи.
 

лалугери
БДЗП


Уловените бозайници са взети от лалугерова колония в местност до Сливен, която заради разораването на пасищата в района, е силно застрашена. При разораването много лалугери биват директно убивани, а тези, които оцеляват, са лишени от местообитанието си и са лесна плячка на скитащите кучета и други хищници, заради липсата на убежище. Чрез улавянето и повторното освобождаване на част от лалугерите им се дава по-добър шанс за оцеляване на ново място.
 
Успешна мисия: Преместиха лалугерите от дъното на язовир „Луда Яна“

Дейностите по възстановяване на лалугеровата колония тази година бяха затруднени освен от неблагоприятното дъждовно време, но също така и от откритото остро заразно заболяване - чума по дребните преживни животни на територията на Община Болярово, което доведе до по-гъста и висока тревна растителност - резултат от обилната влага и ограничената паша на овце и кози, заради заразата.

За щастие, след спирането на дъждовете в началото на август, оптималното състояние на местообитанието беше възстановено от стадата домашни животни на фермерите, партньори на БДЗП в рамките на проекта.
 
Освен основния екип, състоящ се от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ - БАН и ръководител на дейностите по разселване на лалугера в рамките на проекта) и Мария Качамакова (докторант към ИБЕИ - БАН), взеха участие и няколко доброволци.

Изказваме благодарност за помощта на Светла Тодорова (студент в Биологически факултет, Софийски университет), Антон Соколов (ученик от Самоков) и Димитра-Лида Рамоу (докторант към Аристотеловия университет в Солун, Гърция с научна тема, свързана именно с изследване на лалугера в Гърция).
 
Дейностите по спасяването на последната колония лалугери в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ ще продължат и през 2019 г.
БДЗП