83 са осъдените непълнолетни в Шуменско през 2008 г.
83 са осъдените непълнолетни в Шуменско през 2008 г. / netinfo

През 2008 г. с осъдителна присъда от районните, окръжните и военните съдилища в страната са приключили делата за 1229 престъпления, извършени на територията на област Шумен. Наблюдава се трайна тенденция на нарастване на осъдената престъпност, извършена в нашата област: 2002 г. - 761; 2004г. - 1045; 2006г. - 1045. Спрямо предходната 2007 г. наказаните престъпления се увеличават със 161.

Престъпления се извършват във всички общини от областта. Броят им е най-голям на територията на община Шумен - 721, а най-малък в община Венец - 23.

През 2008г., за престъпления на шуменска територия, съдилищата в страната са осъдили 1282 лица, включително и условно осъдените. Това е 4 % от общия брой за страната. Ежегодно над 90% от осъдените за престъпления, извършени в областта, се наказват от шуменските съдилища. През 2007 г. от общо 1142 осъдени, 1139 са получили присъдите си от окръжните и районни съдилища от нашата област. Извършителите на престъпления, наказани от шуменските съдилища нарастват от 703 през 2002 г. на 1080 през 2004 и 1109 през 2006 г.

През 2008 г. над 91% от лицата са наказани за едно извършено от тях престъпление, всеки тринадесети за две престъпления, а под 1.5 % за три и повече престъпления (6% през 2002 г.).

По традиция, най-значим е делът на осъдените за престъпления против собствеността (кражба, грабеж, присвояване, измама и др.) - над 42 %. Спрямо 2007 г. като брой те намаляват със 78.

Приблизително толкова - 41.3 %, са и наказаните за общоопасни престъпления (по транспорта, съобщенията, против  здравето и околната среда и др.). Осъдените за такива деяния ежегодно нарастват, като спрямо 2002 г. броят им е увеличен с 388, а спрямо 2007 г. с 230, т.е. бележат ръст от  над 77 на сто.

На трето място в класацията са извършителите на престъпления срещу личността (убийство, телесна повреда, изнасилване и др.). Броят им варира през отделните години и няма очертана трайна тенденция. През м.г. за този вид посегателства са осъдени 85 лица, с 30 по- малко спрямо 2007 г.

Сред наказаните има и осъдени за документни измами, престъпления против стопанството, реда  и общественото спокойствие, финансови и данъчни престъпления и др. Три лица  са с присъда за военни престъпления.

През 2008 г. осъдените непълнолетни са 83, със 17 по-малко спрямо 2007 г. Най -„активна" по отношение на престъпността и при мъжете и при жените е възрастовата група от 30 до 39 години. От всички получили наказания 355 са от този възрастов интервал. Следват младите между 18 и 24 - годишна възраст (341) и тези от 25 до 29 г. (216). На 60 и повече години са 25 мъже.

Осъдените са предимно ниско образовани. Неграмотните сред тях са 42. С начално и незавършено начално образование са общо 198 лица, а с основно - 501. Ако се направи анализ съобразно икономическата  активност, то всеки втори е безработен, а всеки трети е зает  с постоянна или временна работа. Ученици или студенти са 50 лица.