Община Силистра с грижа в публичната зона
Община Силистра с грижа в публичната зона / netinfo


Общинският съвет в Силистра определи три зони на въздействие по Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра. Проектът се създава, за да подпомогне осъществяването на визията за развитие на града до 2020 г., чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, напомнят от общината.
Първите две цели са със социален харектер и целта им е да бъде подобрена жизнената среда в две самостоятелно обособени зони – Първа зона С1 за кварталите Юг1 и Юг3 и Втора зона-С2 в кварталите Север и Изток. Третата зона е с публични функции и предстои работа по важни обществени сгради, реконструкция на уличната мрежа и облагородавяне на пространствата с широко обществено значение.

Община Силистра с грижа в публичната зона
netinfo

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ и следва 6 специфични цели:

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно положение).
През следващите 7 години община Силистра ще решава проблеми в публичната зона, свързани с недобро състояние на уличната мрежа в зоната, неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда, липса на парко места.
Това ще бъде постигнато чрез рехабилитация, реконструкция и обновяване на градска улична мрежа по главни и второстепенни улици, подмяна с енергоефективно и/или изграждане на ново улично осветление, обособяване на допълнителни паркоместа на улици, покрай обекти на образованието и спорта, обновяване и изграждане на публични пространства.
Специфична цел 2 - Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на града посредством подобрените  възможности за културен туризъм и облагородените пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район.
Община Силистра ще предприеме интервенции в 10 обекта на културата, както и изграждане на улична мрежа в Придунавска градина и Пристанищен район.
Ще се решават проблемите на града, свързани с това, действащите моделите на опазване и управление на културните съоръжения и наследство да са по-ефективни, което ще окаже отражения върху облика на градската среда. Превантивната намеса за укрепването, обновяването и модернизацията на сградите би удължило експлоатационния им период и би създало атрактивен вид за посетителя.
Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на публичната зона за въздействие.
Работата по тази цел  ще обхване 35 обекта за обществено обслужване на територията на публичната зона за въздействие, разпределени както следва: 12 обекта на образованието, 10 обекта на културата, 13 на администрация.
Решаването на проблемите ще окаже пряко влияние върху 8870 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра и 51 380 жители на община Силистра, с оглед по-добрите условия за получаване на услуги, достъп и подобрено състояние на физическата среда до обекти за обществено обслужване на територията на зоната.
Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни алтернативни начини за придвижване - велоалеи.
Предстои да се решават проблемите, свързани с липсата на добра достъпност от централната обществена зона към кварталите в града, шумовото и прахово замърсяване, както и замърсяването с вредни емисии от автомобилите.
Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 8870 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрата достъпност и свързаност на зоната с останалата част от града, по-екологично чистата околна среда в следствие използването на алтернативен транспорт, както и по-облекчената пътна обстановка с по-малко коли на пътя.
Специфична цел 5 – Укрепване на институционалната среда в гр. Силистра за по-високо качество и ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.
С целта ще се решават проблемите, свързани с лошото състояние на сградния фонд на обектите на администрацията, като съответно ще се търси подобряването на тяхната визия, енергоконсумация, достъпност и авторитет.
Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 51 380 жители на община Силистра, с оглед по-добрата достъпност, визия и авторитет на сградите на администрацията.
За целата ще бъдат извършени обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, и обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура
Специфична цел 6 – Представителна и интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за устойчиво развитие чрез енергийна ефективност.
Специфичната цел обхваща 215 многофамилни жилищни сгради .Това е зоната с най-голям брой жилища, като голям процент и от многофамилните сгради са разположени тук. В зоната живеят 8870 жители, като характерно за нея е високото ниво на образованост (това е зоната с най-голям процент хора с висше образование). В публичната зона има най-висока концентрация на административни, културни, образователни и здравни обекти; тя представлява лицето на града, което е още една причина за належащата нужда от постигане на представителна, интегрирана жилищна среда.
Повишаване на ефикасността на общинската администрация чрез повишаване качеството на административното обслужване и ефективността на общинската администрация, с проект за модерно и ефикасно административно обслужване в Община Силистра чрез Електронното правителство - Зона с публични функции с висока обществена значимост, в гр. Силистра.

Община Силистра с грижа в публичната зона
netinfo