Докторанти от Транспортния факултет участваха в семинар с гост-лектор от Полша

семинар с гост-лектор от Полша
семинар с гост-лектор от Полша
Професор Александър Сладковски от Silesian University of Тechnology в Катовице, Полша беше лектор на семинар с участието на докторанти от катедра „Транспорт“ в Русенския университет. Обучението бе част от проекта BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Семинарът „Транспортни проблеми и възможности за съвместно обучение и научноизследователска дейност“ бе насочен към младите учени, които имаха възможност да почерпят опит и да общуват с изтъкнатия полски професор. Проф. Сладковски представи интересни факти за спецификата на полската система на акредитация и финансиране на държавните висши учебни заведения, а също и за обучението и научната дейност в Транспортния факултет в който работи, като ръководител на катедра Логистика и авиационни технологии и координатор на проекти по Еразъм+.

Преди лекцията ученият се срещна с ректорското ръководство обсъди възможности за сътрудничество и работа по бъдещи проекти между двете висши учебни заведения.