/ iStock/Getty Images
Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Марица ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор 35300.12.123 по плана на с. Калековец, представляващ тупик с вход/изход от Републикански път II-56 /Брезово-Пловдив/", в Индустриална зона Марица, община Марица, област Пловдив.

МРРБ подготвя нова Национална жилищна стратегия

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци" на „Балкан Агрикалчарал" ООД.

Размерът на инвестицията по проекта, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 29 240 000 лв. Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 1 093 136 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Марица за изграждането.

Изграждането на инфраструктурата ще е от значение за бъдещето развитие на Индустриалната зона и за привличането на нови инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на региона.

Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение, като се предостави удобен транспортен достъп на служителите, доставчиците и клиентите на компаниите.