9 961 се самоопределят като роми в Плевенска област
9 961 се самоопределят като роми в Плевенска област / dariknews.bg

На 15 март, областният управител Иван Новкиришки утвърди Стратегията на Област Плевен за интегриране на ромите - 2013-2020 г. Това стана на първото за тази година заседание на Областния експертен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

 

9 961 се самоопределят като роми в Плевенска област
netinfo

В стратегията е направен анализ на състоянието на ромската общност по секторите образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, както и култура и медии. Начертани са мерките за интеграцията на малцинствените общности на територията на областта.
Стратегията също прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Настоящият документ се приема за период до 2020 г. включително. Оперативното изпълнение на Областната стратегия на Плевенска област за интегриране на ромите (2013-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие, изпълнявани в два периода.
Първият период 2012-2014 г., завършва с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.", а вторият - 2014-2020 г. обхваща следващия програмен период.

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд от месец февруари 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. Като роми са се самоопределили 325 343 души или 4.9% от българските граждани.

Населението на Плевенска област към 2011 г. наброява 269 752 души. От тях като българи са се самоопределили 219 612 души - 91.4%. Ромският етнос е втори по численост след българския с 9 961 души и относителен дял 3,69%, който се е увеличил незначително в сравнение с 2001 г., когато те са били 9 777 души, или 3,13%.

Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като „роми" или „цигани" да се самоопределят като българи, турци, румънци и други, което произтича от правото на преброяваното лице, само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава.

Лицата от ромската етническа група в област Плевен са разпределени териториално по общини, както следва:
Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Плевен - 4 626 души (3,53%), Червен бряг - 1 077 души (3,87%) Долна Митрополия - 1 046 души (5,21%), Кнежа - 948 души (6,86%), Долни Дъбник - 922 души (7,90%), и Левски - 683 души (3,42%). С нисък дял са общините Гулянци - 211 души (1,71%), Никопол - 144 души (1,55%), Искър - 143 души (2,08%), Белене - 92 души (0,89%), и Пордим - 69 души (1,07%).

Общински планове за действие на общините в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация са създадени в общините Червен бряг, Левски, Искър, Пордим, Кнежа, Гулянци, Плевен, Долни Дъбник и Долна Митрополия, които ще бъдат приети на мартенските сесии н общинските съвети по места.

В Плановете за действие на всяка община са разписани конкретни мерки по отделните шест приоритета. По приоритет „Образование" се предвижда съсредоточаване на усилията за намаляване на броя на отпадналите от училище ромски ученици, както и за тяхното насърчаване за обучение в средни училища.
Мерките по отношение на приоритет „Здравеопазване" са обхващане на бременните жени за редовни консултации със специалист, редовни профилактични прегледи и имунизации и др.
Преодоляване на традиционните практики на ромското население във връзка с ранните бракове е мярка по приоритет „Върховенство на закона и недискриминация".
Подобряване на инфраструктурата в кварталите с компактно ромско население е една от мерките по приоритет „Жилищни условия".

По приоритет „Заетост" една от мерките е включването на ромските младежи в стажове.
Съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот на различни нива са част от мерките по приоритет „Култура и медии".

След 2020 година, Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени, които биха могли да настъпят в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).