Обсъждат нова защитена зона Добростан в Кърджалийско
Обсъждат нова защитена зона Добростан в Кърджалийско / netinfo

Проект на заповед за обявяване на нова защитена зона част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това е защитена зона "Добростан", обявявена по Директивата за птиците. Защитена зона "Добростан" обхваща части от землищата на населени места от три области - Кърджали, Смолян и Пловдив. На територията на Източните Родопи в границите на защитената територия ще се включат земи на села, влизащи в общините Ардино, Кърджали и Черноочене. Някои от тези населени места са живописните села по поречието на язовирите "Боровица" и "Кърджали" - Сполука, Китница, Боровица, Безводно, Женда и други. Общата площ на защитената зона е 836 517.735 дка.
 Предмет на опазване в защитена зона "Добростан" са редица птици, като застрашените от изчезване в световен мащаб царски орел, египетски лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка. На това място са установени и много други редки за нашата природа грабливи птици. Такива са соколът скитник, орелът змияр, врабчовата и пернатонога кукумявки.
 При проучванията в границите на зоната са наблюдавани няколко вида кълвачи - сив, черен, среден пъстър, сирийски и изключително редкият белогръб кълвачи. Описани са и едни от най-пъстрите птици, които могат да бъдат видяни в нашата природа. Това са пчелояда, синявицата и земеродното рибарче.
  Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта, с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.