Близо 72% от данъците и таксите си за 2017 г. събра община Кърджали за полугодието

Заместник-кметът на Община Кърджали Тунджай Шюкрю
Заместник-кметът на Община Кърджали Тунджай Шюкрю
 Близо 72 процента от заложените в годишния план местни данъци и такси събра община Кърджали към първите 6 месеца на 2017-а, отчете ресорният заместник-кмет Тунджай Шюкрю. По думите му събраните до 30 юни суми от имуществени и други данъци и общински такси са повече от половината от заложеното в годишния бюджет като за посочения период в хазната са влезли 7 888 289 лв. при годишно планово задание от 10 930 000 лв.  това е 815 000 лв. повече в сравнение с предходната 2016-а.
Данните сочат, че постъпленията от данъка върху недвижимите имоти  за изминалите шест месеца на 2017 г. са в размер на 1 690 091лв. или 80% от плановото задание, а при данък  МПС  сумата е  1 431 301 лв. или 84%.   При патентния  данък  също  има изпълнение на плана над 50 на сто, а постъпленията по него са в размер на 93 351 лв.
Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че от такса битови отпадъци към края на юни вече са внесени 3 792 350  лв. или 72%, при положение, че кампанията стартира през април. Добра събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин. Вече са реализирани 747 019 лв.  или  50 % от заложеното по план. От началото на годината до 30 юни постъпленията в общинската хазна от таксиметров данък са 100% от заложените средства, а при туристическия данък са 31 на сто или 11 619 лв.