/ Влади Владимиров, Дарик-Кюстендил
Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд-Кюстендил по административно дело № 242 от 2019 г., съобщиха от обвинението.

Съдът свободи от наказателна отговорност бивш зам.-министър по делото „Мини-Бобов Дол”

С него първоинстанционният съд е отхвърли жалбата на Сдружение “За Земята - Достъп до правосъдие” срещу Решение № 45-Н4-ИО-А0/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда-София, за издаване на Комплексно разрешително на оператора ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, за експлоатация на инсталации и съоръжения.

Това са горивна инсталация за производство на електрическа енергия - т.1.1 и т. 5.2, б. „а“ от Приложение № 4 към ЗООС и 2. Инсталация за производство на водород - т.4.2, б. „а“ от Приложение № 4 към ЗООС, при условията на Комплексно разрешително № 45-Н4/2019 г., Приложение № 1 към решението.

Върховните магистрати приемат, че не се касае за извършване на "съществена промяна" в производствената дейност на оператора "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, която да попада в приложното поле на чл. 20 и 21 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

След проверка: Поредно замърсяване на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“

В тази връзка доводите в мотивите на оспореното решение относно обстоятелството, че разрешителното е издадено на лице, многократно нарушавало и нарушаващо и към момента екологичното законодателство и че същите не могат да послужат като основание за отказ да бъде издадено комплексно разрешително, доколкото те имат отношение към неспазване на предишно разрешително, за което на оператора се налагат санкции по чл. 69 и сл., както и чл. 154 и сл. от ЗООС, са правилни.

В оспореното разрешение са посочени изрично мерките, които операторът следва да вземе, с цел съобразяване на дейността си с нормите на вредните емисии, които са посочени в Приложение № 1 към Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Върховните магистрати приемат също, че не са налице отклонения от процедурата, регламентираната в Закона за опазване на околната среда и и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Решението по административно дело № 246 от 2021 г. е окончателно.