ечемик
ечемик / община Болярово
Мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Дупница определи кмета на общината. Това се налага заради настъпването на восъчна зрялост на житните култури. Мерки са в сила до 31 октомври.
Редица мерки са разписани в заповедта на кмета за осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания. Сред тях забрана за изгаряне на стърнища, сухи треви и други площи. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи трябва да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
На кметовете и кметските наместници е възложено да почистят района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели (ПХ) и ако установят повреда или липса на същите –да ги възстановят. Освен това те трябва да организират дейността на гасаческите групи в населените места, за които отговарят, и да се извърши инструктаж на членовете на ДСГ и гасаческите групи за действие при пожар, във всички случаи преди включване на формированията в пожарогасителна дейност.
Дарик- Кюстендил