Кюстендилец, който иска качествена електроенергия стигна до успех във ВАС
Кюстендилец, който иска качествена електроенергия стигна до успех във ВАС / Дарик Нюз, архив

Кюстендилският абонат на ЧЕЗ Пламен Илиев спечели дело пред Върховния административен съд / тричленен състав /, който уважи протеста му срещу решение на ДКЕВР да прекрати преписката по негова жалба. Илиев е сезирал ДКЕВР през септември 2012 г., че „ЧЕЗ Разпределение България" АД му доставя електрическа енергия, която не отговаря на показателите за качество, както и срещу липсата на мерки от дружеството за подобряване състоянието на мрежата. Той е абонат на ЧЕЗ в имот в района на местността „Гола Велика" на гр. Кюстендил.
„Напрежението е променливо. След замервания се установи, че е 110 при необходими по закон 220 V. Електроуредите в дома на сина ми не могат да работят. От ЧЕЗ обаче ни отговориха, че за да подобрят качеството е необходимо първо вилната зона да влезе в регулация и да се направят улици и тротоари", разказа пред Дарик бащата на жалбоподателя Тодор Илиев.

Съдът връща преписката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за ново произнасяне и изпълнение на указанията, дадени в мотивите на съдебното решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.


На основание Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, ДКЕВР е изискала от ЧЕЗ, да извърши проверка и да представи мотивирано становище по случая. Дружеството е извършило проверка и изпратило до ДКЕВР и жалбоподателя становище, в което е посочено, че потребителите се захранват от МТП "Картинг писта" в гр.Кюстендил. При направеното техническо измерване от електроразпределителното дружество в къщата на жалбоподателя, на адрес: местност "Гола Велика", на 20.07.2012 г., за период от седем дни, е съставен констативен протокол, в който е отразено, че захранващото напрежение не отговаря на стандарт БДС ЕN 50160:2007.
Въз основа на проверката, допълнително в становището на ЧЕЗ е посочено следното: Въздушната мрежата ниско напрежение е изградена от лица, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Тези имоти са със статут на земеделски земи и представляват извънселищни образувания. Съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение е двупроводна с неподходящо избран по сечение проводник, същата е разположена върху дървени стълбове по трасе без приложена улична регулация и през дворни места. За извършване на реконструкция на мрежа ниско напрежение в района е необходимо изготвяне на подробен устройствен план на застроената зона и прилагане на предвидената в плана улична регулация.
Като краен резултат от извършената проверка, ЧЕЗ е декларирало пред ДКЕВР, че „с цел повишаване качеството на прилаганите услуги „ЧЕЗ Разпределение България" АД уточнява, че ще бъде извършена частична реконструкция на захранващата линия от МТП "Картинг писта" до района с имотите на жалбоподателите. В местността "Гола Велика" ще се извърши цялостна реконструкция на съществуващата мрежа от дружеството, след изготвяне на подробен устройствен план на застроената площ, съгласно чл.124 от ЗУТ и прилагане на предвидената в плана улична регулация.
При така установеното в резултат на проверката,ДКЕВР е приела, че не е установено нарушение на условията по лицензията, поради което с обжалваното решение е прекратила преписката.
При постановяване на оспорваното решение е допуснато нарушение на материалния закон, смята 3- членният състав на ВАС, с председател Галина Матейска. Съгласно чл. 84 „Лицензиантите са задължени да осигуряват надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите освен в случаите на спиране и прекъсване на снабдяването...".
При тези данни и доказателства се налага извода, че след като е било установено, че потребителя получава некачествена електроенергия от доставчика, необосновано с оглед фактите и незаконосъобразно с оглед приложимото право ДКЕВР е приела, че не е налице нарушение на лицензията и поради това не е следвало да прекратява преписката, а да преустанови нарушението и да обезпечи своевременното доставяне на качествена електроенергия на жалбоподателя.
От друга страна настоящия съдебен състав намира, че процесното решение на ДКЕВР е постановено и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
ДКЕВР се е предоверила на ЧЕЗ, като не е осъществила самостоятелна и обективна проверка по документи, за да установи дали и в каква степен изложеното от дружеството съответства на действителните факти и обстоятелства. Напротив - в случая Главния директор на ГД „Разглеждане на жалби и решаване на спорове" в ДКЕВР дословно е преписал в доклада си становищата на енергийното предприятие, които изцяло са възпроизведени и в решението на ДКЕВР, пише в мотивите си съдът.
На следващо място във всички случаи административният орган е следвало преди да постанови административния си акт да даде възможност на потребителя да вземе становище, да направи възражения и да ангажира доказателства.

По информация на Дарик, решението ще бъде оспорено пред 5- членен състав на ВАС. То е взето в хипотезата на чл.173 от АПК, т.е. ВАС не е решил въпроса по същество, въпреки че е дал задължителни указания.
„След евентуално влизане на решението в сила, ДКЕВР ще прецени какви точно мерки да ни укаже. Производството е по жалба на един конкретен потребител и няма по-широко от това действие при други случаи", коментираха от ЧЕЗ за Дарик- Кюстендил.