Готов е „Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.
Готов е „Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г. / Дарик- Кюстендил,архив

Общински съвет- Кочериново прие един от най-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период- „Общински план за развитие на Община Кочериново за периода 2014-2020 г.". Изготвеният Общинския план е в пълно съответствие със стратегическите цели на Европейския съюз в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт, от една страна и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на общински планове за развитие, от друга.

Заседанието бе свикано във връзка с изпълнението на проект- „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново", изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.", финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Разработените стратегически общински документи бяха предоставени на разположение, за преглед и коментари на всички жители на общината в сряда.