левове пари
левове пари / iStock/Getty Images
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2019 г. намаляват с 2.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 27.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.5 и 13.4%.
Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4% (до 7.1 хил.), а в частния сектор с 2.9% (до 20.7 хиляди).

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 5.1% по-малко в сравнение с края на юни 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на юни 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.